בית הספר מנוהל על ידי האסיפה, בה יש קול שווה לכל תלמיד או איש צוות )חברי אסיפת בית ספר(.האסיפה היא הסמכות העליונה הקובעת את חוקי בית הספר, התקציב, בעלי תפקידים, ענייני משמעת ונושאים הנוגעים לניהול חיי היומיום של בית הספר. את האסיפה מנהלים יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה הנבחרים באופן דמוקרטי לתפקיד. באסיפה רשאי כל חבר להביע את עמדתו לגבי הנושאים השונים וניתנת לו זכות הצבעה. החוקים נקבעים מתוך יוזמות חברי האסיפה. כל חוק שנחקק באסיפה עובר הצבעת רוב וניתן לתיקון או ביטול במידת הצורך.

text