בבית הספר הערך העליון הוא כבוד האדם. כל פעילות נמדדת מול ערך זה. אם פרט בקהילה מרגיש פגוע ממעשה או אמירה של מישהו אחר, מנגנוני בית הספר עומדים לרשותו לתת מענה לטענותיו. נושא זה הוא בעדיפות הגבוהה ביותר בסדר היום. פן אחר של כבוד האדם הוא האמון המלא שלנו בילד כקובע את מהלך חייו. כל ילד קובע לעצמו את סדר יומו ואת קצב התקדמותו. תפקיד הצוות החינוכי הוא לתמוך בתהליך הלמידה של כל ילד אך לא להכתיבו.

text